Shalom Baafi

Shalom Baafi

Hamburg Sea Devils

Player Info

Player Bio

Hamburg Sea Devils
Season 2022
Hamburg Sea Devils
Season 2021
Leipzig Kings
Leipzig Kings